Chris Lohner, Stockerau

"Ankedoten aus meinem Leben" im Lenautheater Stockerau